Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi konsultacje i wspiera rodziców (poradnictwo). Zajmuje się dziećmi z niskim poczuciem własnej wartości, po trudnych doświadczeniach, zmagającymi się z kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, problemami w relacjach społecznych, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem czy w okresie dorastania. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami (min. zachowania, emocji, nastroju). Zajmuje się opracowywaniem opinii psychologicznych i diagnozą psychologiczną (z użyciem narzędzi psychometrycznych), w tym badaniem rozwoju poznawczego (testy inteligencji, ogólnorozwojowe), emocjonalnego (testy osobowości, poziom lęku, gniew, depresja), społecznego (kompetencje społeczne, strategie i radzenie sobie w sytuacjach trudnych). Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, jak również zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym i korekcyjnym . W swojej pracy przede wszystkim udziela specjalistycznego wsparcia psychologicznego, ale również minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych. Potrafi rozpoznawać mocne strony, potrzeby dziecka w zakresie opiekuńczym rozwojowym emocjonalnym i społecznym.

Doświadczenie: Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Pracowała z dziećmi z różnymi zaburzeniami, dysfunkcjami i chorobami psychicznymi w tym z dziećmi z zespołem stresu pourazowego PTSD, nadpobudliwościami (w tym ADHD), autyzmem, depresją, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, zaburzeniami osobowości, lękowymi, odżywania, nastroju i emocji, zachowania, więzi, FAS. Swoje doświadczenie zdobyła pracując na stanowisku psychologa min. w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkołach Podstawowych, Licealnych i Gimnazjach, Pracowni Psychoedukacji, Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również trzyletnią psychoterapię szkoleniową własną w ośrodku Aleje. W swojej pracy udzielała wsparcia psychologicznego, monitorowała rozwój dziecka (intelektualny, emocjonalny i społeczny), prowadziła badania psychologiczne i opracowywała diagnozy psychofizyczne, opiniowała psychologicznie na potrzeby różnych instytucji w tym sądów, szkół, poradni. Prowadziła terapię indywidualną i grupową, a także zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, o charakterze psychoedukacyjnym i korekcyjnym. Zajmowała się profilaktyką, w tym tworzyła projekty psychoedukacyjne które realizowała w szkołach i przedszkolach.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia w dwóch specjalnościach: rozwojowej, wychowawczej i rodziny, a także klinicznej i osobowości. Następnie na Uniwersytecie ukończyła Podyplomowe Studium terapii i treningu grupowego i Kurs Pedagogizacyjny nadający uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach min. ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany komunikacji bez przemocy w nurcie NVC, szkolenia w obrębie profilaktyki uzależnień, procesu usamodzielniania młodzieży, edukacji dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, zapobieganiu komercyjnego wykorzystywania dzieci, jak również szkolenia kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do Stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju.