Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogóle

1. W ramach Serwisu udostępniono funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikom rezerwację wizyty online u Profesjonalisty, który współpracuje z Serwisem oraz świadczy usługi polegające m.in. na profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia (dalej „Świadczenia”). Przez użyte w Regulaminie Serwisu pojęcia rozumie się:

a) Cennik – cennik Usług, udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Profesjonaliście za świadczone Usługi; Cennik jest dostępny w Serwisie;

b) Formularz – formularz internetowy, w którym Użytkownik uzupełnienia dane, niezbędne do udzielenia Konsultacji Online;

c) Harmonogram – terminarz dostępności Konsultantów i Ekspertów;

d) Hasło – ciąg znaków służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu oraz używany do identyfikacji Użytkownika przy świadczeniu Usług, ustalany samodzielnie przez osobę dokonującą rejestracji Profilu lub Użytkownika bądź nadawany automatycznie przez system podczas rejestracji Profilu, o długości co najmniej 8 znaków, zawierający małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;

e) Konsultant – pracownik Usługodawcy świadczący usługi wsparcia na rzecz Użytkowników lub Profesjonalistów za pomocą kanałów teleinformatycznych;

f) Profesjonalista – podmiot świadczący usługi Konsultacji Online, który dokonał rejestracji Usług w Serwisie i został pozytywnie zweryfikowany przez Usługodawcę;

g) Login – ciąg znaków, który wraz z hasłem służy do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu;

h) Profil – indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika w ramach Serwisu;

i) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z Usługi Dostępowej udzielanej przez Usługodawcę. Użytkownikiem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;

j) Promocja zdrowia – działania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy o działalności leczniczej, tj. działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu;

k) Placówka – nazwa podmiotu pod jaką działa Profesjonalista

l) Regulamin Serwisu – niniejszy Regulamin świadczony drogą elektroniczną;

m) Serwis – aplikacja dostępna webowo lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne;

n) Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu Serwisu;

o) Usługodawca – SANEO S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 5, kod pocztowy: 61-731 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000468122 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 133 333zł w całości opłacony, NIP: 7811884232 (dalej „Usługodawca”) świadcząca usługi na podstawie Regulaminu Serwisu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą pod nazwą Przychodnia „Meedy” o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000192814;

p) Usługa Dostępowa – usługa dostępowa w ramach Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, polegająca na udzielaniu dostępu i organizacji Usług Konsultacji Online;

q) Usługi Konsultacji Online – usługi świadczone drogą elektroniczną dotyczące konsultacji medycznych lub profilaktyki i promocji zdrowia.

2. Do Regulaminu Serwisu zastosowanie mają przede wszystkim następujące akty prawne:

a) Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

c) Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);

d) Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);

e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

f) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

3. Usługodawca udostępnia funkcjonalność obejmującą możliwość wyszukiwania Placówek/Profesjonalistów oraz rezerwacji Usług Konsultacji Online przez Użytkowników oraz zapewnienie systemu rozliczeń Świadczeń wykonywanych na podstawie umów zawieranych pomiędzy Placówką/Profesjonalistą a Usługodawcą.

4. Jeśli połączenie z Profesjonalistą nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo a stan zdrowia lub samopoczucie Użytkownika pogarsza się, Użytkownik powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.

5. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Warunki świadczenia Usługi

1. Warunki techniczne korzystania z Usługi są następujące:

(a) dostęp do sieci Internet,

(b) zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa (jedna z następujących):

Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, z włączoną obsługą języka Javascript,

(c) aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Usługi w całości lub części przy użyciu narzędzi innych niż wymienione powyżej.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług oraz bezpieczeństwa danych komunikowanych za pośrednictwem Serwisu lub danych, które są w nim przechowywane. Usługodawca oświadcza, że Serwis spełnia wszystkie warunki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dla urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Usługodawca zastrzega jednak, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji. W związku z powyższym rekomenduje się Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania w szczególności zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi w związku z modernizacją lub przebudową albo z pracami konserwacyjnymi przeprowadzanymi w Serwisie. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usługi nie były uciążliwe dla Użytkowników. O wszystkich przypadkach ograniczenia dostępu do Serwisu Użytkownicy będą informowani z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

5. Użytkownik akceptuje konieczność podania i aktualizowania danych niezbędnych do korzystania z Usługi, w szczególności aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.

6. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługą w zakresie jakim go dotyczy, w tym edytowania danych związanych z korzystaniem z Usługi w dowolnym momencie. W przypadku, gdy zarządzanie Usługą lub edycja określonych danych nie jest możliwa poprzez dokonanie samodzielnych czynności przez Użytkowników, mogą oni zgłosić chęć dokonania odpowiednich czynności Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres office@meedy.pl . Usługodawca dokona odpowiednich czynności niezwłocznie. W przypadku gdyby dokonanie odpowiednich czynności było niemożliwe ze względu na niezgodność z Regulaminem Serwisu, przepisami prawa lub brakiem odpowiednich funkcjonalności Usługi, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika oraz powstrzyma się od wykonania czynności.

7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób nie naruszający prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w tym innych Użytkowników. W szczególność Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od udostępniania indywidualnych loginów lub haseł do Usługi osobom nieuprawnionym, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi oraz od korzystania z Usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

8. Usługodawca świadczy Usługę Dostępową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie dostępu Użytkownika do Serwisu. W zakresie infolinii Usługodawca świadczy Usługę Dostępową w dni robocze w godzinach 8-20. W zakresie Usługi Konsultacji Online dostępność wyznaczają godziny dostępności poszczególnych Profesjonalistów oraz Konsultantów, określone w ramach Serwisu.

9. W ramach organizacji Usług Konsultacji Online, Konsultant może odbierać lub inicjować połączenia z Użytkownikiem na potrzeby wsparcia realizacji Usług opisanych w Regulaminie Serwisu.

10. Konsultant uprawniony jest do dokonania wstępnej rejestracji danych i połączenia Użytkownika, na jego życzenie z Profesjonalistą.

11. Przebieg komunikacji z Konsultantem jest rejestrowany. Akceptując Regulamin Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zarejestrowanie komunikacji z Konsultantem.

12. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.

13. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Meedy, dostępnej w serwisie Google Play (www. play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).

14. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Serwisu za pomocą przeglądarki to 1024×768 pikseli.

15. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki organizacyjne oraz techniczne, adekwatne do stwierdzonego ryzyka.

17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań, określonych w Regulaminie Serwisu.

§ 3 Rezerwacja Świadczenia

1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu jest umową dotyczącą usług zdrowotnych (za wyjątkiem asysty zdrowotnej) w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Użytkownik zawiera:

a) Umowę o świadczenie Usługi Dostępowej – Użytkownik dokonuje rejestracji oraz akceptuje Regulamin Serwisu podając adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (nie może to być numer telefonu stacjonarnego). Użytkownik ma możliwość nadania Hasła. W przypadku braku podania Hasła, może ono zostać nadane automatycznie przez system Usługodawcy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:

i. jest osobą, która ukończyła 18 lat albo jest przedstawicielem ustawowym Użytkownika oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

ii. wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail i numer telefonu należą do Użytkownika albo jego przedstawiciela ustawowego a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.

b) Umowę o Świadczenie z wybranym Profesjonalistą za pośrednictwem Serwisu.

2. Usługa dostępu do Serwisu jest nieodpłatna.

3. Wszelkie usługi związane z wykonaniem umowy o Świadczenie, którą Użytkownik zawiera z wybranym Profesjonalistą (dalej „Umowa o Świadczenie”) są usługami płatnymi zgodnie z cennikiem zawartym na Serwisie.

4. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Użytkowników powinien wypełnić stosowny Formularz w ramach, którego Użytkownik potwierdza rodzaj, termin oraz cenę Świadczenia wybranego Profesjonalisty oraz przekazuje środki w wysokości ceny Świadczenia (dalej „Środki”) na dedykowane Placówce subkonto w serwisie PayU (dalej „Subkonto”). Przekazanie Środków na Subkonto wymaga akceptacji regulaminu PayU przez Użytkownika oraz zapłaty wynagrodzenia dla PayU w stawce wynoszącej 0.96% wartości transakcji wskazanej w Serwisie podczas przekierowania do platformy transakcyjnej PayU.

5. Umowa o Świadczenie pomiędzy Użytkownikiem, a Profesjonalistą zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia jej zawarcia wraz z numerem wizyty w postaci wiadomości e-mail i/lub SMS na podany przez Użytkownika w ramach Formularza: adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. W celu uniknięcia wątpliwości nieotrzymanie potwierdzenia e-mail lub SMS wraz z kodem weryfikacyjnym w ciągu godziny od wypełnienia Formularza oznacza, że Umowa o Świadczenie nie została zawarta. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem Serwisu pod adresem: office@meedy.pl w celu otrzymania dalszych instrukcji.

6. Umowa o Świadczenie wykonywana jest przez wybranego przez Użytkownika Profesjonalistę na zasadach u niego obowiązujących, w tym np. zasadach dotyczących możliwości odwołania zarezerwowanej wizyty i związanymi z tym konsekwencjami. W związku z powyższym odpowiedzialność za wykonanie Umowy o Świadczenie pozostaje wyłącznie po stronie Profesjonalisty.

7. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu ma możliwość odwoływania wizyty (link znajduje się w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rezerwacji) lub telefonicznie na numer telefonu podany w potwierdzeniu Usługi; Użytkownik ma prawo do odwołania rezerwacji ze zwrotem wynagrodzenia za wizytę z wyjątkiem opłaty wynagrodzenia pobieranej przez PayU lub przełożenia wizyty, z tym zastrzeżeniem, że nie może to nastąpić później niż termin widoczny w Serwisie podczas rezerwacji wizyty. Termin jest widoczny w stopce strony podczas dokonywania transakcji, oraz w stopce wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rezerwacji wizyty. Termin ten jest definiowany przez Profesjonalistę co oznacza, że dla każdego może on oznaczać inną ilość czasu. W przypadku, gdy termin nie został przekazany w procesie rejestracji wizyty, przyjmuje się za podstawę:

a. w przypadku odwołania wizyty – na 6 godzin przed terminem wizyty;

b. w przypadku przełożenia wizyty – na 12 godziny przed terminem wizyty.

Złożenie oświadczenia o odwołaniu lub przełożeniu wizyty po upływie powyższych terminów nie wywołuje żadnych skutków.

8. Jednostkową Usługę Konsultacji Online ustala Profesjonalista (jedna jednostka czasu). Jeżeli Usługa Konsultacji Online wymaga więcej czasu, Profesjonalista lub Konsultant w miarę możliwości wynikającej z grafiku przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Użytkownika. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej konsultacji opłata nie jest pobierana.

9. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z Profesjonalistą w godzinach ich dostępności, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz umówienia się na konkretny termin Konsultacji Online, wynosi 30 min. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie lub braku dostępności Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika stosownym komunikatem.

10. Na żądanie Użytkownika Profesjonalista wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: office@meedy.pl przed terminem rozpoczęcia Usługi.

11. Płatność za pojedynczą Usługę Konsultacji Online jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Użytkownik jest informowany o momencie uiszczenia płatności i ma możliwość rezygnacji z Usługi Konsultacji Online przed jej rozpoczęciem na zasadach opisanych w pkt 7 powyżej.

12. Kwoty podane w Cenniku oraz w Serwisie są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

§ 4 Reklamacje

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi oraz udzieli Użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.

2. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi można zgłaszać formie elektronicznej na adres office@meedy.pl, telefonicznie pod numerem: 801 772 636 oraz na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz treść zgłaszanych przez niego zastrzeżeń.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony – maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi składającemu reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. Treść odpowiedzi powinna zawierać w szczególności wyczerpującą informacje na temat stanowiska Usługodawcy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, bądź też w przypadku nieuwzględnienia reklamacji – informację o dostępnych środkach odwoławczych.

4. Złożenie reklamacji nie ogranicza Użytkownika w prawie do sądu. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Saneo S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-897), ul. Składowa 5b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 468122, NIP: 7811884232, kapitał zakładowy 100 000 zł.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SANEO S.A. jest możliwy pod adresem: iod@meedy.pl.

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w na stronach Serwisu w dokumencie Polityki Prywatności.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Serwisu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Usługi lub zmiany przepisów prawa, o czym poinformuje Użytkowników nie później niż na 14 dni przed ich wejściem w życie.

2. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę na odległość jako konsument może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Serwisu: „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”, o ile został prawidłowo poinformowany o konieczności ich poniesienia przed zawarciem takiej umowy. Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku Nr 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

3. Usługa została poddana prawu polskiemu.

4. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 1.09.2021

Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki: Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz Nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś Nas o odstąpieniu od umowy oraz przypadających za ten okres kosztów poniesionych przez Nas w celu realizacji umowy.

2. Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy O Świadczenie Usług. Formularz ten należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Do: [Dane Placówki/Profesjonalisty]

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail]

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi [*np. wizyty umówionej w dniu ….].

Data i podpis: […]

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.